Zostaw wiadomość


Niestety nie jesteśmy w tej chwili dostępni. Wyślij nam wiadomość, a wkrótce skontaktujemy się z Tobą

Zostaw wiadomość
REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ “KARTA PODARUNKOWA OFFICINA 66”


 
I. Definicje

Wydawca – Massimo Lucchi prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „OFFICINA 66 Massimo Lucchi” z siedzibą przy ul. Romualda Traugutta 129, 71-300 Szczecin, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Stęszew, posiadającą
nr NIP PL8522669025, Regon: 387719205

Sklep Wydawcy – Sklep internetowy OFFICINA 66 http://officina66.pl

Karta podarunkowa OFFICINA 66 / Karta – bon towarowy niematerialny (w postaci pliku do samodzielnego wydruku), reprezentowany przez kod alfanumeryczny, uprawniający Użytkownika do nabycia na jego podstawie wyłącznie Towarów oferowanych w Sklepie Wydawcy.

Nabywca – osoba, która w Sklepie Wydawcy nabywa od Wydawcy Kartę w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych.

Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej OFFICINA 66 korzystający z Karty.

Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie Wydawcy. W rozumieniu niniejszego regulaminu koszty wysyłki nie są Towarem oferowanym przez Sklep Wydawcy.


 
II. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty podarunkowej OFFICINA 66.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wybranej wartości nominalnej Karty podarunkowej OFFICINA 66. Zapłata za Kartę może nastąpić za pośrednictwem przelewu bankowego Wydawcy lub korzystając z elektronicznej karty płatniczej w ramach platformy DotPay.

3. Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej wybranej wartości nominalnej Karty podarunkowej OFFICINA 66, zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty oraz do jej realizacji w Sklepie Wydawcy. Karta w postaci pliku do samodzielnego wydruku zostanie przesłana adres mailowy wskazany przez Nabywcę. Wydawca Karty nie pobiera opłat za jej wygenerowanie ani za przesłanie na wskazany adres mailowy.

4. Nie można nabyć Karty podarunkowej OFFICINA 66 przy użyciu Karty podarunkowej OFFICINA 66.

5. Nie można w obrębie jednego zamówienia dokonać zakupu Karty podarunkowej OFFICINA 66 i jednocześnie ją zrealizować.

6. Wartość nominalna Karty podarunkowej OFFICINA 66 może wynosić, według wyboru Nabywcy, 100zł, 200zł, 300zł, 400zł, 500zł, 600zł, 700zł, 800zł, 900zł, 1000zł, 1500zł lub 2000zł.

7. Karta podarunkowa OFFICINA 66 może być użyta wyłącznie w Sklepie Wydawcy.

8. Karta podarunkowa OFFICINA 66 nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

9. Karta podarunkowa OFFICINA 66 jest ważna do wyczerpania wartości nominalnej Karty, nie dłużej jednak niż przez okres kolejnych 4 (czterech) miesięcy od daty zakupu Karty.

10. Podstawą działania Karty podarunkowej OFFICINA 66 jest przypisany do Karty kod alfanumeryczny.

11. Realizacja Karty podarunkowej OFFICINA 66 będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty (kodu alfanumerycznego) w sposób nieuprawniony.

12. Nabywca powinien chronić kod alfanumeryczny przed ujawnieniem i wykorzystaniem przez osoby trzecie.

13. Karta podarunkowa OFFICINA 66 nie podlega zastrzeżeniu lub zablokowaniu.

14. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca i Sklep Wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą podarunkową OFFICINA 66.


 
III. Zasady korzystania z Karty podarunkowej OFFICINA 66
 
1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie Wydawcy wyłącznie Karty z aktualnym terminem ważności.

2. Użytkownik dysponujący Kartą i dokonujący zakupu w Sklepie OFFICINA 66 na http://officina66.pl/, w przypadku zapłaty z użyciem Karty podarunkowej OFFICINA 66, zobowiązany jest, po przejściu do Koszyka, do wpisania kodu alfanumerycznego przypisanego do Karty w polu ‘Kupon rabatowy’ .
 
3. Środków na koncie Karty podarunkowej OFFICINA 66 nie można wykorzystać do pokrycia kosztów wysyłki.

4. Karty można użyć tylko do zakupu towarów, których wartość jest równa lub przekracza wartość nominalną karty. Kodu alfanumerycznego można użyć tylko raz. Po dokonaniu zapłaty z użyciem Karty podarunkowej OFFICINA 66 stan konta Karty ulega wyzerowaniu.

5. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż stan konta Karty podarunkowej OFFICINA 66, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania dopłaty na rzecz Wydawcy różnicy ceny przelewem na konto Wydawcy lub elektroniczną kartą płatniczą w ramach platformy DotPay.

6. Wydawca może odmówić realizacji Karty podarunkowej OFFICINA 66 w przypadku upływu terminu ważności Karty podarunkowej OFFICINA 66.


 
IV. Rodzaj, aktywacja i termin ważności Karty podarunkowej OFFICINA 66

1. Aktywacja Karty podarunkowej OFFICINA 66 następuje w momencie przekazania Karty przez Wydawcę na adres mailowy wskazany przez Nabywcę.

2. Karta podarunkowa OFFICINA 66 jest ważna i aktywna przez okres 4 (czterech) miesięcy od daty aktywacji Karty.

3. Karta podarunkowa OFFICINA 66 po wyczerpaniu środków na koncie Karty i/lub po przekroczeniu terminu ważności Karty jest nieważna.


 
V. Rozliczenia i reklamacje Towaru oraz Karty podarunkowej OFFICINA 66

1. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Karty podarunkowej OFFICINA 66 w Sklepie Wydawcy będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę. Reklamację można przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres do doręczeń wskazany na stronie internetowej http://officina66.pl lub mailowo na adres biuro@officina66.pl. W przypadku przesłania reklamacji w postaci korespondencji mailowej, doręczenie uważa się za skuteczne, jeśli Użytkownik lub Nabywca otrzymali mail zwrotny potwierdzający wpłynięcie korespondencji dotyczącej reklamacji.

2. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane w Sklepie Wydawcy na zasadach ogólnych wynikających z postanowień ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.


 
VI. Postanowienia końcowe

1. Nabycie Karty podarunkowej OFFICINA 66 przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść
niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie z Karty podarunkowej OFFICINA 66  przez Użytkownika nie będącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

2. Wydanie Karty podarunkowej OFFICINA 66 nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

3. Karta podarunkowa OFFICINA 66 nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Karta podarunkowa OFFICINA 66 jest formą bonu towarowego.

4. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej http://officina66.pl.

5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie czternastu dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu Użytkownikom zmienionego Regulaminu na stronie internetowej http://officina66.pl.